Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.solankowykoszmar.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Procek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 35 55 352. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NR 1

KRYTA PŁYWALNIA "DELFIN", ul. Wierzbińskiego 11, tel. 52 35-55-377
Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość wjazdu do obiektu dźwigiem osobowym. Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5%. Zastosowane maty wejściowe są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem. Wielkości oczek mat wejściowych zabezpieczają przed utknięciem koła wózka lub laski. Drzwi wejściowe do holu głównego, wiatrołapu oraz przy dźwigu osobowym mają odpowiednią szerokość Przestrzeń manewrowa we wiatrołapie jest odpowiednia. Górna krawędź klamki, zamka jest na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) zapewnia możliwość częstego i niemal stałego ruchu dwukierunkowego. Wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną jest odpowiednia. Miejsce do odpoczynku wyposażone jest w siedzisko (ławkę) z podłokietnikami, ułatwiającymi siadanie i wstawanie oraz miejsce do zaparkowania wózka. Ciągi poziome nie posiadają barier architektonicznych. Obiekt wyposażony jest w jeden dźwig osobowy, który spełnia wymagania dotyczące wymiarów kabiny oraz szerokości drzwi.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Budynek Krytej Pływalni „DELFIN” nie posiada parkingu. Niepełnosprawni klienci mogą korzystać z pobliskiego parkingu miejskiego, znajdującego się przy ul. Wierzbińskiego, który posiada 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z parkingu jest równy, bez barier architektonicznych. Wejście do obiektu jest możliwe poprzez schody lub dźwig osobowy. Miejsca w/w parkingu miejskiego są prawidłowo oznaczone
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

STADION MIEJSKI IM. INOWROCŁAWSKICH OLIMPIJCZYKÓW, ul. Wierzbińskiego 2, tel. 52 35-39-170
Budynek pełni funkcję biura, szatni oraz trybuny głównej. Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne jest większe niż 5%. Zastosowane maty wejściowe są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem. Wielkość oczek maty wejściowej zabezpiecza przed utknięciem koła wózka lub laski. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość. Otwór drzwiowy jest zlokalizowany tak, by od strony zawiasów pozostało co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) spełnia warunek stałego ruchu dwukierunkowego. Wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną jest odpowiednia. Istnieje możliwość uczestnictwa w organizowanych imprezach, osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Osoby niepełnosprawne ruchowo mają nieograniczony dostęp do parteru budynku. Komunikacja pionowa budynku nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową – brak windy. Te osoby mogą liczyć na pomoc pracowników.Dźwigi osobowe - obiekt nie posiada dźwigu osobowego
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Stadion Miejski nie posiada parkingu. Niepełnosprawni klienci mogą korzystać z pobliskiego parkingu miejskiego, znajdującego się przy ul. Wierzbińskiego, który posiada 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z parkingu na teren Stadionu jest równy, bez barier architektonicznych.prawidłowo oznaczone
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

STADION MIEJSKI IM. INOWROCŁAWSKICH OLIMPIJCZYKÓW, ul. Wierzbińskiego 2
Budynek szatni pomocniczych oraz magazyn sportowy
Budynek pełni funkcję szatni pomocniczych oraz magazynu sportowego. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5%. Drzwi wejściowe nie spełniają wymagań dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Te osoby mogą liczyć na pomoc pracowników. Szatnie dla osób niepełnosprawnych ruchowo są dostępne w budynku głównym Stadionu Miejskiego.
Główny ciąg komunikacyjny znajduje się na zewnątrz budynku, do którego prowadzą schody. Stopnie mają prawidłową konstrukcję.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Stadion Miejski nie posiada parkingu. Niepełnosprawni klienci mogą korzystać z pobliskiego parkingu miejskiego, znajdującego się przy ul. Wierzbińskiego, który posiada 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z parkingu na teren Stadionu jest równy, bez barier architektonicznych.parkingu miejskiego są prawidłowo oznaczone
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

BOISKO BOCZNE przy ul. Józefa Krzymińskiego 4b Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków
Budynek pełni rolę szatni sportowej. Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5%. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość. Próg zapewnia swobodny wjazd osobie niepełnosprawnej. Otwór drzwiowy jest zlokalizowany tak, by od strony zawiasów pozostało co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) spełnia warunek dla rzadkiego ruchu dwukierunkowego. Budynek nie posiada komunikacji pionowej – konstrukcja parterowa.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Boisko boczne nie posiada parkingu. Niepełnosprawni klienci mogą korzystać z pobliskiego parkingu miejskiego, znajdującego się przy Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Józefa Krzymińskiego 4, który posiada 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub bardziej oddalonego parkingu znajdującego się przy Hali Widowiskowo – Sportowej, gdzie znajdują się 4 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska mają prawidłowe oznakowanie i odpowiednie wymiary.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

KRYTA PŁYWALNIA "WODNY PARK", ul. Toruńska 46-48, tel. 52 35-55-376, 52 35-55-362
Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5%. Zastosowane maty wejściowe są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem. Wielkości oczek maty wejściowej zabezpieczają przed utknięciem koła wózka lub laski. Drzwi wejściowe do wiatrołapu mają odpowiednią szerokość. Otwór drzwiowy jest zlokalizowany tak, by od strony zawiasów pozostało co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie poza polem otwierania skrzydła drzwi jest odpowiednio duża.
Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) spełnia normę stałego ruchu dwukierunkowego. Wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną jest odpowiednia. Miejsce do odpoczynku wyposażone jest w siedzisko (ławkę) z podłokietnikami, ułatwiającymi siadanie i wstawanie oraz miejsce do zaparkowania wózka. Ciągi poziome nie posiadają barier architektonicznych. Obiekt jest wyposażony w jeden dźwig osobowy, który spełnia wymagania dotyczące wymiarów kabiny oraz szerokości drzwi.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – TAK – przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Krytej Pływalni „WODNY PARK” posiada parking, na którym wyznaczone zostały 2 miejsca postojowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na skraju pozostałych miejsc parkingowych, możliwie blisko głównego wejścia do budynku Dojście do chodnika z miejsca postojowego jest równe i zapewnia swobodny dojazd. Jest wykonane z gładkiej kostki betonowej. Dojście do obiektu jest możliwe poprzez pochylnię umożliwiającą wjazd wózkiem na poziom chodnika. Stanowiska mają prawidłowe oznakowanie i odpowiednie wymiary.
Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

INOWROCŁAWSKA TERMA, ul. Świętokrzyska 107, tel. 52 35-38-677
Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne przekracza 5%. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość i są otwierane automatycznie – takie rozwiązanie znacznie ułatwia wejście osobom niepełnosprawnym, opiekunom z dziećmi oraz osobom starszym. Zastosowane maty wejściowe są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem. Wielkość oczek maty wejściowej zabezpiecza przed utknięciem koła wózka lub laski. Przestrzeń manewrowa we wiatrołapie jest odpowiednia. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy), wysokość ciągów komunikacyjnych stanowiących drogę ewakuacyjną jest odpowiednia. Schody prowadzą do pomieszczeń technicznych budynku, do których dostęp mają tylko pracownicy – brak windy.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Budynek Inowrocławskiej Termy posiada parking, na którym wyznaczone jest 1 miejsce postojowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane są na skraju pozostałych miejsc parkingowych, możliwie blisko głównego wejścia do budynku. Nawierzchnia jest utwardzona, równa i gładka. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych posiada połączenie z najbliższym chodnikiem, do którego dojście jest bez barier architektonicznych. Stanowisko ma prawidłowe oznakowanie i odpowiednie wymiary.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NR 2

STADION MIEJSKI II, ul. Orłowska 48, tel. 52 35-55-369
Budynek biurowy z pomieszczeniami szatniowymi dla boisk piłkarskich. Dostęp do budynku jest ograniczony zbyt dużą wysokością progów. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc pracowników. Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5%. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) spełnia warunek dla rzadkiego ruchu dwukierunkowego. Budynek nie posiada komunikacji pionowej – konstrukcja parterowa.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Stadion Miejski II nie posiada parkingu. Niepełnosprawni klienci mogą korzystać z pobliskiego parkingu miejskiego, znajdującego się przy ul. Cmentarnej, który posiada 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z parkingu na teren Stadionu jest równy, bez barier architektonicznych. Stanowiska mają prawidłowe oznakowanie i odpowiednie wymiary.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

KORTY TENISOWE, ul. Przy Stawku 1, tel. 52 35-55-378
W skład obiektu wchodzą otwarte korty tenisowe oraz budynek pełniący funkcję biura oraz szatni. Wejście na korty jest bez barier architektonicznych, natomiast wjazd wózkiem do budynku jest ograniczony progiem o wysokości 16 cm. Te osoby mogą liczyć na pomoc pracowników. Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5% - kostka brukowa. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) spełnia warunek dla rzadkiego ruchu dwukierunkowego. Wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną jest na odpowiedniej wysokości. W korytarzu znajduje się próg, który ogranicza dostępność. Obiekt nie posiada windy.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Korty Tenisowe nie posiadają parkingu. Niepełnosprawni klienci mogą korzystać z pobliskiego parkingu miejskiego, który posiada 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z parkingu na teren Kortów Tenisowych jest równy, bez barier architektonicznych. Dojście do chodnika z miejsca postojowego zapewnia swobodny dojazd. Jest wykonane z gładkiej kostki betonowej. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na skraju pozostałych miejsc postojowych, w niedalekiej odległości od wejścia do budynku. Stanowiska mają prawidłowe oznakowanie i odpowiednie wymiary.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NR 3 WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO - NOCLEGOWYM

HALA SPORTOWA, ul. Daniela Rakowicza 93, tel. 52 35-55-368
Budynek biurowy z pomieszczeniami szatniowymi dla boisk piłkarskich. Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5%. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie jest prawidłowa. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) spełnia wymagania dla rzadkiego ruchu dwukierunkowego. Wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną jest odpowiednia. Budynek nie posiada windy. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc pracowników. Istnieje możliwość wjazdu na halę sportową wózkiem inwalidzkim.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Budynek hali sportowej nie posiada parkingu. Klienci mogą parkować wzdłuż ul. Daniela Rakowicza.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

ZAPLECZE SOCJALNO-NOCLEGOWE, ul. Daniela Rakowicza 93, tel. 52 35-55-364
Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5%. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość. Przestrzeń manewrowa we wiatrołapie jest prawidłowa. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) spełnia wymagania dla rzadkiego ruchu dwukierunkowego. Wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną jest odpowiednia. Budynek nie posiada windy. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc pracowników.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Budynek zaplecza socjalno-noclegowego nie posiada parkingu. Klienci mogą parkować wzdłuż ul. Daniela Rakowicza.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Plac Zabaw MIŚ, ul. dra Ludwika Błażka 9
Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie wjechać, wejść na teren zewnętrzny placu zabaw. Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5%. Zastosowane maty wejściowe są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem. Wielkości oczek maty wejściowej zabezpieczają przed utknięciem koła wózka lub laski. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość. Otwór drzwiowy jest zlokalizowany tak, by od strony zawiasów pozostało co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych spełnia wymóg dla rzadkiego ruchu dwukierunkowego. Wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną jest na odpowiedniej wysokości. Budynek jest parterowy, do którego prowadzą stopnie i spełniają odpowiednie wymogi.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Plac zabaw „MIŚ” nie posiada parkingu. Niepełnosprawni klienci mogą korzystać z pobliskiego parkingu miejskiego, znajdującego się wzdłuż ul. dra Ludwika Błażka, który posiada 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska mają prawidłowe oznakowanie i odpowiednie wymiary.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA, al. Niepodległości 4, tel. 52 35-55-360, 52 35-55-365
Budynek Hali Widowiskowo – Sportowej posiada dwa wejścia:
a) wejście do części biurowej budynku:
Wokół wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie przekracza 5% - kostka brukowa. Drzwi wejściowe do budynku maja odpowiednią szerokość i są otwierane automatycznie – takie rozwiązanie znacznie ułatwia wejście osobom niepełnosprawnym, opiekunom z dziećmi oraz osobom starszym. Zastosowane maty wejściowe są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem. Wielkość oczek maty wejściowej zabezpiecza przed utknięciem koła wózka lub laski. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie jest odpowiednia. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
b) wejście do Hali Widowiskowo- Sportowej:
Wejście jest używane tylko podczas organizowanych imprez. Wokół wejścia zapewniona jest swoboda w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie przekracza 5% - płyty granitowe. Drzwi prowadzące do Hali Widowiskowo - Sportowej mają konstrukcję dwuskrzydłową. Zastosowane maty wejściowe są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem. Wielkość oczek maty wejściowej zabezpiecza przed utknięciem koła wózka lub laski. Drzwi wejściowe do wiatrołapu mają konstrukcję dwuskrzydłową, ze skrzydłem ruchomym o odpowiedniej szerokości. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie jest odpowiednia. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Ciągi poziome nie posiadają barier architektonicznych. Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest dostosowana do stałego oraz częstego ruchu dwukierunkowego. Wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną jest odpowiednia. Obiekt jest wyposażony w jeden dźwig osobowy, który nie spełnia wszystkich wymagań. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc pracowników.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – TAK – 2 pochylnie wewnętrzne i 2 pochylnie zewnętrzne – przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo do wejścia do części biurowej budynku prowadzi chodnik wykonany z kostki betonowej o gładkiej powierzchni, o stopniu nachylenia 7% i długości większej niż 9 metrów.
Budynek Hali Widowiskowo - Sportowej posiada parking, na którym wyznaczone zostały 4 miejsca postojowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na skraju pozostałych miejsc parkingowych, możliwie blisko głównego wejścia do budynku. Nawierzchnia stanowisk postojowych jest utwardzona z betonu cementowego – kostka brukowa o nawierzchni gładkiej. Dojście do chodnika z miejsca postojowego jest równe i zapewnia swobodny dojazd bez barier architektonicznych. Stanowiska mają prawidłowe oznakowanie i odpowiednie wymiary.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

SEKCJA TECHNICZNO - TRANSPORTOWA

Budynek warsztatu oraz biura Targowiska Giełdy – Bazar, ul. Józefa Krzymińskiego 4a
Wokół głównego wejścia jest zapewniona swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnościami. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie jest większe niż 5%. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość. Progi wejściowe są zbyt wysokie. Otwór drzwiowy jest tak zlokalizowany w ścianie, by od strony zawiasów pozostało co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni. Górna krawędź klamki, zamka znajduje się na odpowiedniej wysokości i ma odpowiedni kształt.
Szerokość ciągów komunikacyjnych spełnia wymogi dla rzadkiego ruchu dwukierunkowego. Wysokość ciągów komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną jest odpowiednia. Schody zewnętrzne prowadzące do budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby mogą liczyć na pomoc pracowników.
Plany tyflograficzne – BRAK.
Pętle indukcyjne – BRAK.
System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – BRAK.
Pochylnie – BRAK.
Budynek warsztatu oraz biura Targowiska Giełdy - Bazar nie posiada parkingu. Niepełnosprawni klienci mogą korzystać z pobliskiego parkingu miejskiego, znajdującego się przy Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Józefa Krzymińskiego 4, który posiada 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub bardziej oddalonego parkingu znajdującego się przy Hali Widowiskowo – Sportowej, gdzie znajdują się 4 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska mają prawidłowe oznakowanie i odpowiednie wymiary.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
INa chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Pozostałe obiekty, place zabaw, tereny rekreacyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu nie są budynkami i nie posiadają parkingów. Klienci korzystający, w tym osoby niepełnosprawne, mogą korzystać z parkingów miejskich, zlokalizowanych w niedalekiej odległości. Dostęp do ww. obiektów jest utrudniony. Do nich należą:

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NR 1
Basen Odkryty, ul. Świętokrzyska 107
Lodowisko Sezonowe "LODOLANDIA", ul. Toruńska 46-48
Targowisko Giełda - Bazar, ul. Józefa Krzymińskiego 2
Teren Rekreacyjny, ul. Macieja Wierzbińskiego 48,

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NR 2
Boisko ze sztuczna nawierzchnią, ul. Bolesława Krzywoustego 19c
Plac Zabaw, ul. Bolesława Krzywoustego 43a
Teren Rekreacyjny przy Tężniach, ul. Boczna
Park Linowy, ul. Boczna
Kompleks Sportowy pomiędzy ul. Długą, a ul. Bolesława Krzywoustego

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NR 3 WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO - NOCLEGOWYM
Stadion Miejski III z boiskiem bocznym, ul. Daniela Rakowicza 93
Korty Tenisowe, ul. Daniela Rakowicza 93

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
Plac Imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego 9
Teren Rekreacyjny u zbiegu ul. dra Ludwika Błażka i ul. Jana Molla
Teren Rekreacyjny przy zbiegu ul. Świętokrzyskiej - ul. Stanisława Staszica - ul. Zapadłe (Plac Zabaw, Skate Park)

W celu zapewnienia alternatywnego dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami opracowano instrukcję postępowania w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Aplikacje mobilne

[ brak ]