Regulamin Kids i Junior

Regulamin

Solankowy Koszmar

Kids i Junior

25 sierpnia 2018 r.

dystanse 1 km, 2 km, 5 km

I. CEL

Zainteresowanie dzieci i młodzieży biegami z przeszkodami jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej.

II. ORGANIZATORZY

- Miasto Inowrocław,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,

- Barbell Squad Inowrocław.

III. BIURO ZAWODÓW

Obowiązki Biura Zawodów pełni Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez do dnia 24 sierpnia 2018 r., al. Niepodległości 4, tel. 52 3555 350, 52 3555 355, fax. 52 3555 366, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.solankowykoszmar.pl. W dniu 25 sierpnia br. biuro znajdować się będzie na starcie w Parku Solankowym.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, poprzez wysiłek fizyczny i rywalizację o miano „najtwardszego” zawodnika. Na trasach rozstawione zostaną przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność i siłę.

V. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

25 sierpnia 2018 r. Park Solankowy, Inowrocław.

START:

1 km - godz. 14.00. Start biegów Solankowy Koszmar Kids I i II.

2 km - godz. 14.30. Start biegu Solankowy Koszmar Kids III.

5 km – godz. 15.00. Start biegu Solankowy Koszmar Junior.

Ostateczne składy osobowe poszczególnych grup zostaną podane w dniu startu.

VI. TRASA I PRZESZKODY

1. Szczegóły dotyczące trasy biegu i lokalizacji Biura Zawodów będą opublikowane przez Organizatora na oficjalnej stronie imprezy www.solankowykoszmar.pl.

2. Opis oraz rozmieszczenie przeszkód zostaną ujawnione w dniu imprezy. Na trasie na pewno znajdą się przeszkody:

a) naturalne: drzewa, wzniesienia terenu,

b) sztuczne: ścianki, dołki, bale słomy oraz kilka dodatkowych atrakcji.

c) błotne.

3. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli sędziów technicznych Organizatora.

4. Warunkiem klasyfikacji zawodnika jest pokonanie wszystkich przeszkód.

5. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu, w tym pomijanie przeszkód lub wykonywanie zadań niedokładnie, czy też wszelkiego rodzaju niesportowe zachowanie będzie groziło wykluczeniem z biegu.

6. Przewinienia karane będą dyskwalifikacją z biegu.

VII. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do imprezy będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do udziału w tym biegu lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Solankowym Koszmarze Kids i Junior, podpisane przez prawnego opiekuna.

2. Prawo do startu w biegach:

Solankowy Koszmar Kids I dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat,

 • Solankowy Koszmar Kids II dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat,

 • Solankowy Koszmar Kids III dla dzieci w wieku od 9 lat do12 lat,

 • Solankowy Koszmar Junior dla dzieci w wieku od 13 lat do 16 lat,

3. Zawodnicy muszą być oznaczeni numerem startowym.

4. Uczestnik wraz z opiekunem prawnym stawia się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem w wyznaczonej grupie, w celu złożenia stosownych oświadczeń.

VIII. ZASADY ZAPISÓW

1. Opiekun prawny musi wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.solankowykoszmar.pl , przesłanie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonać wpłaty wpisowego.

2. Zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są do dnia startu włącznie.

IX. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o jego wysokości decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

2. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego.

 1. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi i wynosi:

 1. zgłoszenia do dnia 31 marca 2018 r. opłata startowa 30,00 zł brutto,

 2. zgłoszenia od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. opłata startowa 35,00 zł brutto,

 3. zgłoszenia od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. opłata startowa 40,00 zł brutto,

 4. zgłoszenia od 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. opłata startowa 45,00 zł brutto,

 5. zgłoszenia od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. opłata startowa 50,00 zł brutto,

 6. zgłoszenia od 1 sierpnia 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r. opłata startowa 55,00 zł brutto,

 7. zgłoszenia od 18 sierpnia 2018 r. do dnia 25 sierpnia 2018 r. opłata startowa 60,00 zł brutto.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez opiekuna prawnego formularza zgłoszenia znajdującego w zakładce zapisy na stronie www.solankowykoszmar.pl i potwierdzenia wpływu opłaty startowej na konto organizatora (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu) PKO Bank Polski S.A w Warszawie 62 1020 1505 0000 0002 0183 4365 z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.

X. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 1. Możliwość wzięcia udziału w biegu.

 2. Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu oraz pakiet Solankowego Koszmaru Kids lub Junior (pod warunkiem dotarcia do mety).

 3. Wodę mineralną.

W przypadku braku któregokolwiek elementu pakietu, z uwagi na większą niż przewidywaną przez Organizatora frekwencję, asortyment zostanie dostarczony pocztą na koszt Organizatora w terminie 14 dni po imprezie.

XI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Warunkiem ukończenia Solankowego Koszmaru Kids i Junior jest dotarcie do mety.

2. Pomiar czasu dokonywany będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu pomiaru czasu.

3. Klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie czasu pokonania trasy.

Wyróżnienia będą przyznawane bez podziału na płeć:

miejsca I - III w każdej kategorii wiekowej:

I – karta upominkowa o wartości 200 zł,

II– karta upominkowa o wartości 100 zł,

III – karta upominkowa o wartości 70 zł.

XII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.

 2. Organizator zapewnia zachowane wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 3. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.

 4. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń Sędziego Głównego i Organizatora w tym zakresie.

XIII. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

Opiekunowie prawni uczestników startujących w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznych do celów związanych z realizacją zawodów. Opiekunowie prawni uczestników biegu Solankowy Koszmar Kids i Junior wyrażają zgodę na publikację wizerunku swoich podopiecznych w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

XIV. UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).

 3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu www.solankowykoszmar.pl, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.

 4. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu.

 5. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.

 6. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będą sędziowie i Organizatorzy biegu.

 7. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

 8. Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna.

 9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników biegu.

 10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że opiekun prawny uczestnika rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, pozwalając startować dziecku w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Opiekun prawny uczestnika oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora, ani rościł do niego żadnych pretensji.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

 2. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.

 3. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

AK/RT/ZM

aktualizacja 17 sierpnia 2018 r.