Regulamin

Solankowy Koszmar

Kids i Junior

31 sierpnia 2019 r.

dystanse 1 km, 2 km, 5 km

I. CEL

Zainteresowanie dzieci i młodzieży biegami z przeszkodami jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej.

II. ORGANIZATORZY

- Miasto Inowrocław,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,

- Barbell Squad Inowrocław.

III. BIURO ZAWODÓW

Obowiązki Biura Zawodów pełni Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu do dnia 30 sierpnia 2019 r., al. Niepodległości 4, tel. 52 3555 350, 52 3555 355, fax. 52 3555 366, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.solankowykoszmar.pl. 31 sierpnia br. biuro znajdować się będzie na starcie w Parku Solankowym, gdzie nastąpi weryfikacja uczestników oraz wydawane będą pakiety „Solankowego Koszmaru” i bon na napój. Pakiety wydawane będą przy weryfikacji.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, poprzez wysiłek fizyczny i rywalizację o miano „najtwardszego” zawodnika. Na trasach rozstawione zostaną przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność i siłę.

V. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

31 sierpnia 2019 r. Park Solankowy, Inowrocław.

START:

5 km – godz. 14.00. Start biegu Solankowy Koszmar Junior.

1 km - godz. 14.30. Start biegów Solankowy Koszmar Kids I i II.

2 km - godz. 15.00. Start biegu Solankowy Koszmar Kids III.

Ostateczne składy osobowe poszczególnych grup zostaną podane w dniu startu.

VI. TRASA I PRZESZKODY

1. Szczegóły dotyczące trasy biegu i lokalizacji Biura Zawodów będą opublikowane przez Organizatora na oficjalnej stronie imprezy www.solankowykoszmar.pl.

2. Opis oraz rozmieszczenie przeszkód zostaną ujawnione w dniu imprezy. Na trasie na pewno znajdą się przeszkody:

a) naturalne: drzewa, wzniesienia terenu,

b) sztuczne: ścianki, dołki, bale słomy oraz kilka dodatkowych atrakcji.

c) błotne.

3. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli sędziów technicznych Organizatora.

4. Warunkiem klasyfikacji zawodnika jest pokonanie wszystkich przeszkód.

5. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu, w tym pomijanie przeszkód lub wykonywanie zadań niedokładnie, czy też wszelkiego rodzaju niesportowe zachowanie będzie groziło wykluczeniem z biegu.

6. Przewinienia karane będą dyskwalifikacją z biegu.

VII. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do imprezy będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do udziału w tym biegu lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Solankowym Koszmarze Kids i Junior, podpisane przez prawnego opiekuna.

2. Prawo do startu w biegach:

Solankowy Koszmar Kids I dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat,

 • Solankowy Koszmar Kids II dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat,

 • Solankowy Koszmar Kids III dla dzieci w wieku od 9 lat do12 lat,

 • Solankowy Koszmar Junior dla dzieci w wieku od 13 lat do 16 lat,

3. Zawodnicy muszą być oznaczeni numerem startowym.

4. Uczestnik wraz z opiekunem prawnym stawia się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem w wyznaczonej grupie, w celu złożenia stosownych oświadczeń.

VIII. ZASADY ZAPISÓW

1. Opiekun prawny musi wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.solankowykoszmar.pl oraz dokonać wpłaty wpisowego.

2. Zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są do dnia startu włącznie.

IX. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o jego wysokości decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

2. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego.

 1. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi i wynosi:

 1. zgłoszenia do dnia 31 maja 2019 r. opłata startowa 30,00 zł brutto,

 2. zgłoszenia od 1 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. opłata startowa 35,00 zł brutto,

 3. zgłoszenia od 16 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. opłata startowa 40,00 zł brutto,

 4. zgłoszenia od 1 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. opłata startowa 45,00 zł brutto,

 5. zgłoszenia od 16 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. opłata startowa 50,00 zł brutto,

 6. zgłoszenia od 1 sierpnia 2019 r. do dnia 21 sierpnia 2019 r. opłata startowa 55,00 zł brutto,

 7. zgłoszenia od 22 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. opłata startowa 60,00 zł brutto.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez opiekuna prawnego formularza zgłoszenia znajdującego w zakładce zapisy na stronie www.solankowykoszmar.pl i potwierdzenia wpływu opłaty startowej na konto organizatora (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu) PKO Bank Polski S.A w Warszawie 62 1020 1505 0000 0002 0183 4365 z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.

X. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 1. Możliwość wzięcia udziału w biegu.

 2. Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu (pod warunkiem dotarcia do mety).

 3. Wodę mineralną.

 4. W przypadku braku jakiegokolwiek z elementów pakietu, asortyment zostanie dostarczony pocztą w terminie 30 dni od daty imprezy.

 5. Osoby, które zapiszą się ponad ustalonym limitem 500 osób nie mają gwarancji otrzymania pakietu „Solankowego Koszmaru”. W razie jego braku w dniu zawodów zostanie on przesłany pocztą w ciągu 30 dni po imprezie.

XI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Warunkiem ukończenia Solankowego Koszmaru Kids i Junior jest dotarcie do mety.

2. Pomiar czasu dokonywany będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu pomiaru czasu.

3. Klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie czasu pokonania trasy.

Wyróżnienia będą przyznawane bez podziału na płeć:

miejsca I - III w każdej kategorii wiekowej:

I – karta upominkowa o wartości 200 zł,

II– karta upominkowa o wartości 100 zł,

III – karta upominkowa o wartości 70 zł.

XII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.

 2. Organizator zapewnia zachowane wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 3. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.

 4. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń Sędziego Głównego i Organizatora w tym zakresie.

XIII. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

Opiekunowie prawni uczestników startujących w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznych do celów związanych z realizacją zawodów. Opiekunowie prawni uczestników biegu „Solankowy Koszmar Kids i Junior” wyrażają zgodę na publikację wizerunku swoich podopiecznych w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław, al. Niepodległości 4 tel. 52 3555 350, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Internet: www.solankowykoszmar.pl lub pisemnie na adres siedziby.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane Pani/Pan podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:

- wypełnienia Umowy jaką zawarliśmy z Panią/Panem, na uczestnictwo dziecka w imprezie sportowej „Solankowy Koszmar Kids i Junior”( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,

- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,

- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (t.j. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji imprez m. in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych oraz dziecka jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez dziecko w imprezie sportowej.

10. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu prz al. Niepodległości 4, tel. +48 523555350, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIV. UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).

 3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu www.solankowykoszmar.pl, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.

 4. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu.

 5. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.

 6. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będą sędziowie i Organizatorzy biegu.

 7. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

 8. Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna.

 9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników biegu.

 10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że opiekun prawny uczestnika rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, pozwalając startować dziecku w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Opiekun prawny uczestnika oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora, ani rościł do niego żadnych pretensji.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

 2. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.

 3. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

RT/TSz

28 sierpnia 2019 r.