Regulamin

Solankowy Koszmar Kids i Junior

31 sierpnia 2024 r.

dystanse 1 km, 2 km, 5 km


I. CEL:
Zainteresowanie dzieci i młodzieży biegami z przeszkodami jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej.

II. ORGANIZATORZY
- Miasto Inowrocław,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,

III. BIURO ZAWODÓW :
Obowiązki Biura Zawodów pełni Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu do 30 sierpnia 2024 r., al. Niepodległości 4, tel. 52 3555 350, 52 3555 355, 531 995 335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.solankowykoszmar.pl. 31 sierpnia 2024 r. od godz. 8.00 biuro znajdować się będzie na starcie w Parku Solankowym gdzie nastąpi weryfikacja uczestników oraz wydawane będą pakiety „Solankowego Koszmaru”. Pakiety wydawane będą przy weryfikacji:
- PAKIET STARTOWY BEZ KOSZULKI – worek, napój, baton, gadżet,
- PAKIET STARTOWY Z KOSZULKĄ – worek, napój, baton, gadżet oraz koszulka dodatkowo płatna.
Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z deklaracją podczas zakupu w procesie rejestracji.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW:
Wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, poprzez wysiłek fizyczny i rywalizację o miano „najtwardszego” zawodnika. Na trasach rozstawione zostaną przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność i siłę.

V. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:
31 sierpnia 2024 r., Park Solankowy, Inowrocław.
START:
5 km - godz. 14.00. Start biegu Solankowy Koszmar Junior.
2 km - godz. 14.30. Start biegów Solankowy Koszmar Kids III.
1 km - godz. 15.00. Start biegu Solankowy Koszmar Kids I i II.
Ostateczne składy osobowe poszczególnych grup zostaną podane w dniu startu.

VI. TRASA I PRZESZKODY :
1. Szczegóły dotyczące trasy biegu i lokalizacji Biura Zawodów będą opublikowane przez Organizatora na oficjalnej stronie imprezy www.solankowykoszmar.pl.
2. Opis oraz rozmieszczenie przeszkód zostaną ujawnione w dniu imprezy. Na trasie na pewno znajdą się przeszkody:
a) naturalne: drzewa, wzniesienia terenu,
b) sztuczne: ścianki, dołki, bale słomy oraz kilka dodatkowych atrakcji.
c) błotne.
3. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli sędziów technicznych Organizatora.
4. Warunkiem klasyfikacji zawodnika jest pokonanie wszystkich przeszkód.
5. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu, w tym pomijanie przeszkód lub wykonywanie zadań niedokładnie, czy też wszelkiego rodzaju niesportowe zachowanie będzie groziło wykluczeniem z biegu.
6. Przewinienia karane będą dyskwalifikacją z biegu.

VII. UCZESTNICTWO :
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do imprezy będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do udziału w tym biegu lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Solankowym Koszmarze Kids i Junior, podpisane przez prawnego opiekuna.
2. Prawo do startu w biegach:
- Solankowy Koszmar Kids I dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat,
- Solankowy Koszmar Kids II dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat,
- Solankowy Koszmar Kids III dla dzieci w wieku od 9 lat do12 lat,
- Solankowy Koszmar Junior dla dzieci w wieku od 13 lat do 16 lat.
3. Zawodnicy muszą być oznaczeni numerem startowym.
4. Uczestnik wraz z opiekunem prawnym stawia się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem w wyznaczonej grupie, w celu złożenia stosownych oświadczeń.

VIII. ZASADY ZAPISÓW:
1. Opiekun prawny musi wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.solankowykoszmar.pl lub www.domtel-sport.pl, przesłanie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonać wpłaty wpisowego.
2. Zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są do dnia startu włącznie.
3. 31 sierpnia 2024 r. w Biurze Zawodów będzie można również dokonać zapisu i opłacić udział w biegu. Opłaty będzie można dokonać kartą lub gotówką.

IX. OPŁATA STARTOWA:
1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o jego wysokości decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
2. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego.
3. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi i wynosi:
a) zgłoszenia do 30 czerwca 2024 r. opłata startowa 50,00 zł brutto,
b) zgłoszenia od 01 lipca 2024 r. do dnia 15 lipca 2024 r. opłata startowa 55,00 zł brutto,
c) zgłoszenia od 16 lipca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. opłata startowa 60,00 zł brutto,
d) zgłoszenia od 01 sierpnia 2024 r. do 15 sierpnia 2024 r. opłata startowa 65,00 zł brutto,
e) zgłoszenia od 16 sierpnia 2024 r. do 25 sierpnia 2024 r. opłata startowa 70,00 zł brutto,
f) zgłoszenia od 26 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. opłata startowa 75,00 zł brutto.
Pakiet startowy z koszulką – cena podlega zwiększeniu o 30,00 zł, tj. o wartość koszulki technicznej. Możliwość zakupu koszulki do 15 sierpnia 2024 r. włącznie.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez opiekuna prawnego formularza zgłoszenia znajdującego się w zakładce zapisy na stronie www.solankowykoszmar.pl lub www.domtel-sport.pl i potwierdzenia wpływu opłaty startowej na konto organizatora (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu) PKO Bank Polski S.A
w Warszawie 59 1020 1462 0000 7202 0410 9856 z dopiskiem ,,Solankowy Koszmar Kids i Junior – opłata startowa” z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej lub poprzez szybką płatność internetową (operatorem płatności są Przelewy24.pl - PayPro S.A.) – spełnienie tego warunku gwarantuje wpisanie na listę startową.
Opiekun prawny powinien dokonać opłaty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu niepełnoletniego, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania rejestracji, jednak w nieprzekraczającym terminie obowiązującego wpisowego. Opiekun zobowiązany jest przed dokonaniem wpłaty do poinformowania o żądaniu
wystawienia faktury VAT. Jednocześnie paragon z NIP nabywcy do kwoty 450,00 zł brutto stanowi fakturę uproszczoną.

X. ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
1. Prawo do startu w biegu.
2. Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu oraz pakiet Solankowego Koszmaru Kids lub Junior (pod warunkiem dotarcia do mety).
3. Wodę mineralną oraz napój.
4. Osoby, które dokonają zapisu w ostatnim tygodniu przed biegiem nie mają gwarancji otrzymania pakietu „Solankowego Koszmaru”. W razie jego braku w dniu zawodów zostanie on przesłany pocztą w ciągu 30 dni po imprezie. W przypadku braku któregokolwiek elementu pakietu, z uwagi na większą niż przewidywaną przez Organizatora frekwencję, asortyment zostanie dostarczony pocztą na koszt Organizatora w terminie 30 dni po imprezie. Wysyłka pakietu startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.

XI. KLASYFIKACJE I NAGRODY:
1. Warunkiem ukończenia Solankowego Koszmaru Kids i Junior jest dotarcie do mety.
2. Biegi odbywają się bez profesjonalnego systemu pomiaru czasu.
3. Klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie kolejności przekroczenia linii mety.
Wyróżnienia będą przyznawane bez podziału na płeć:

miejsca I - III w każdej kategorii wiekowej - informacja dotycząca nagród zostanie podana do wiadomości 26 sierpnia 2024 r.

XII. BEZPIECZEŃSTWO:
1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
2. Organizator zapewnia zachowane wszelkich zasad bezpieczeństwa.
3. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania lub innej opieki.
4. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń Sędziego Głównego i Organizatora w tym zakresie.

XIII. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU:
Opiekunowie prawni uczestników startujących w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznych do celów związanych z realizacją zawodów. Opiekunowie prawni uczestników biegu „Solankowy Koszmar Kids i Junior” wyrażają zgodę na publikację wizerunku swoich podopiecznych w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław, al. Niepodległości 4 tel. 52 3555 350, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz DOMTEL-SPORT z siedzibą w Słupsku przy ulicy Marty Aluchny-Emelianow 23.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane Pani/Pana/dziecka podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia Umowy jaką zawarliśmy z Panią/Panem/dzieckiem, na uczestnictwo w imprezie sportowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,
- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (tj. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie
w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana swoich/dziecka danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwaw imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana/dziecko w imprezie sportowej.
10. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, tel. 52 355 53 50, e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. oraz DOMTEL-SPORT z siedzibą w Słupsku przy ulicy Marty Aluchny-Emelianow 23.
11. Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej organizowanej lub współorganizowanej przez OSiR Inowrocław, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń. Organizator jest uprawniony do
wykorzystania wizerunku, przy czym wizerunek będzie wykorzystywany w materiałach promujących turnieje i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku.
Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy lub imprez Organizatora lub Partnera w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

XIV. UWAGI ORGANIZACYJNE:
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).
3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu www . solankowykoszmar.pl, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
4. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu.
5. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.
6. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będą sędziowie i Organizatorzy biegu.
7. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
8. Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja, Straż Miejska.
9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników biegu.
10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że opiekun prawny uczestnika rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, pozwalając startować dziecku w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Opiekun prawny uczestnika oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora, ani rościł do niego żadnych pretensji.
11. Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag Organizatora i decyzji sędziów.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Solankowego Koszmaru Kids i Junior w przypadku:
a) zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia,
b) wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie Solankowego Koszmaru Kids i Junior byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione.
2. Szatnie i natryski będą znajdowały się w obiekcie Krytej Pływalni „Delfin”.
3. Zawodnicy oddają rzeczy do depozytu zapakowane w worki. Wydawanie worków odbywać się będzie na podstawie numeru startowego zawodnika. Za rzeczy nie oddane do szatni Organizator nie odpowiada.
4. Przebiegnięcie mety poza wyznaczonym punktem pomiaru czasu będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.
6. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.
7. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inowrocław, 26 czerwca 2024 r.