Regulamin

Solankowy Koszmar

25 sierpnia 2018 r.

dystanse 5 km i 10 km

I. CEL

Rozpowszechnienie i popularyzacja biegów z przeszkodami jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej.

II. ORGANIZATORZY

- Miasto Inowrocław,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,

- Barbell Squad Inowrocław.

III. BIURO ZAWODÓW

Obowiązki Biura Zawodów pełni Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez do dnia 24 sierpnia 2018 r., al. Niepodległości 4, tel. 52 3555 350, 52 3555 355, fax. 52 3555 366, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.solankowykoszmar.pl. W dniu 25 sierpnia br. biuro znajdować się będzie na starcie w Parku Solankowym.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, poprzez wysiłek fizyczny i rywalizację o miano „najtwardszego” zawodnika. Na trasach rozstawione zostaną przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę, a przede wszystkim odporność psychiczną uczestników.

V. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

25 sierpnia 2018 r. Park Solankowy, Inowrocław.

START:

10 km - godz. 9.00. Uczestnicy będą startować w maksymalnie 40 – osobowych grupach, które wyruszą w trasę w odstępach 30 minutowych.

5 km - godz. 11.30. Uczestnicy będą startować w maksymalnie 40 – osobowych grupach, które wyruszą w trasę w odstępach 30 minutowych.

Godzina startu może ulec zmianie ze względu na ilość uczestników biegu na 10 km.

Limit ilości osób w grupach może ulec zmianie. Ostateczne składy osobowe poszczególnych grup zostaną podane w dniu startu.

Pomiar czasu w systemie chip – oficjalnym czasem jest czas brutto. W połowie trasy umieszczony będzie punkt kontrolny.

Zawody rozpoczną się biegiem na 10 km, jako drugi odbędzie się bieg na dystansie 5 km.

VI. TRASA I PRZESZKODY

 1. Szczegóły dotyczące trasy biegu i lokalizacji Biura Zawodów będą opublikowane przez Organizatora na oficjalnej stronie imprezy www.solankowykoszmar.pl.

 2. Opis oraz rozmieszczenie przeszkód zostaną ujawnione w dniu imprezy. Na trasie na pewno znajdą się:

a) przeszkody naturalne: stawy, drzewa, wzniesienia terenu,

b) przeszkody sztuczne: ściany, liny, trawersy poziome, zasieki,

c) błotne.

 1. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli sędziów technicznych Organizatora.

 2. Warunkiem klasyfikacji zawodnika na miejscach premiowanych nagrodami jest pokonanie wszystkich przeszkód.

 3. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu, w tym pomijanie przeszkód lub wykonywanie zadań niedokładnie, czy też wszelkiego rodzaju niesportowe zachowanie będzie surowo karane.

 4. Przewinienia karane będą doliczeniem dodatkowego czasu, do czasu przebycia trasy, a w szczególnych przypadkach dyskwalifikacją z biegu.

 5. Uczestników biegu obowiązywać będzie limit czasu na pokonanie trasy wynoszący 2 godziny.

VII. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do imprezy będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do udziału w tym biegu lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Solankowym Koszmarze, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisane przez prawnego opiekuna. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 16 lat do dnia 25 sierpnia br. włącznie.

 2. Zawodnicy muszą być oznaczeni numerem startowym oraz mieć ze sobą chip do pomiaru czasu.

 3. Uczestnik stawia się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem w wyznaczonej grupie, w celu złożenia stosownych oświadczeń.

 4. Weryfikacja w Biurze Zawodów polega na sprawdzeniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

VIII. ZASADY ZAPISÓW

 1. Należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.solankowykoszmar.pl lub zapisy.sts-timing.pl (wraz z podaniem godziny startu) oraz dokonać wpłaty wpisowego.

 2. Zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są do dnia startu włącznie.

IX. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o jego wysokości decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

2. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego.

 1. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi - oprócz ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość i wynosi:

 1. zgłoszenia do dnia 31 marca 2018 r. opłata startowa 69,00 zł brutto,

 2. zgłoszenia od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. opłata startowa 79,00 zł brutto,

 3. zgłoszenia od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. opłata startowa 89,00 zł brutto,

 4. zgłoszenia od 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. opłata startowa 99,00 zł brutto,

 1. zgłoszenia od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. opłata startowa 109,00 zł brutto,

 2. zgłoszenia od 1 sierpnia 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r. opłata startowa 119,00 zł brutto,

 3. zgłoszenia od 18 sierpnia 2018 r. do dnia 25 sierpnia 2018 r. opłata startowa 129,00 zł brutto.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszenia znajdującego w zakładce zapisy na stronie www.solankowykoszmar.pl i potwierdzenia wpływu opłaty startowej na konto organizatora (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu) PKO Bank Polski S.A w Warszawie 62 1020 1505 0000 0002 0183 4365 z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej – osoba, która spełni ten warunek zostanie wpisana na listę startową.

4. Organizator może wprowadzać promocje i zniżki w opłacie startowej.

X. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 1. Możliwość wzięcia udziału w biegu, Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami.

 2. Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu oraz pakiet „Solankowego Koszmaru” (pod warunkiem dotarcia do mety).

 3. W przypadku braku jakiegokolwiek z elementów pakietu, asortyment zostanie dostarczony pocztą w terminie 14 dni od daty imprezy.

 4. Osoby, które zapiszą się w ostatnim tygodniu przed biegiem nie mają gwarancji otrzymania pakietu „Solankowego Koszmaru”. W razie jego braku w dniu zawodów zostanie on przesłany pocztą w ciągu 14 dni po imprezie.

 5. Wodę mineralną.

XI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Warunkiem ukończenia Solankowego Koszmaru jest dotarcie do mety.

2. Pomiar czasu dokonywany będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu pomiaru czasu.

3. Klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie czasu pokonania trasy.

4. Wyróżnienia będą przyznawane z podziałem na płeć (bieg na 5 km i 10 km):

I miejsce w kategoriach: 5 i 10 km kobiet i mężczyzn,

- nagroda finansowa – 300,00 zł

II miejsce w kategoriach: 5 i 10 km kobiet i mężczyzn,

- nagroda finansowa – 200,00 zł

III miejsce w kategoriach: 5 i 10 km kobiet i mężczyzn,

- nagroda finansowa 150,00 zł,

5. Klasyfikacja drużynowa (klasyfikacja wg sumarycznego czasu pięciu najlepszych zawodników):

- Nagrody niespodzianki dla trzech najlepszych drużyn.

 1. Nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Inowrocławia na 5 i 10 km.

- miesięczny karnet do Barbell Squad Inowrocław.

XII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.

 2. Warunki atmosferyczne w połączeniu z wycieńczeniem organizmu mogą spowodować hipotermię.

 3. Organizator zapewnia zachowane wszelkich zasad bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.

 4. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.

 5. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń Sędziego Głównego i Organizatora w tym zakresie.

XIII. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. Uczestnicy biegu Solankowy Koszmar wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

XIV. UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).

 3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu www.solankowykoszmar.pl, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.

 4. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.

 5. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będą sędziowie i Organizatorzy biegu.

 6. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

 7. Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna.

 8. Po zakończeniu imprezy odbędzie się wręczenie nagród.

 9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników biegu.

 10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora, ani rościł do niego żadnych pretensji.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

 2. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.

 3. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

AK/RT

aktualizacja 17 sierpnia 2018 r.